Avers  
Kaskada Retije    
   
 Начало Каскадата Галерия Видео Предложения За потребители Информация За водата Контакти
BG   Eng   Rus
 
Новини
Статии и доклади
Видео информация
Политика за поверителност
Закони
Наредби
Инструкции и документи
Законодателство ЕС
Полезни връзки
 
 
Информация - Наредби
НАРЕДБА за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
НАРЕДБА за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата енергия
Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители
НАРЕДБА за регулиране на цените на електрическата енергия
Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участвуващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
НАРЕДБА за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)
Наредба за формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин
Наредба № 16 - 27 ОТ 22 януари 2008 Г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциял на ресурса за производствона енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Наредба № 16-28 от 22 януари 2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за преддоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените
НАРЕДБА № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредб
НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
Постановление № 8 от 25 януари 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление №124 на Министерски съвет от 2004 Г. (ДВ, бр.53/2004г.)
Created by LogiDesign
   
 
 
©Avers Ltd, 2008 All Rights reserved  
| Начало | Каскадата | Галерия | Предложения | За потребители | Информация | За водата | Контакти | Карта на сайта |